ENERGIE & MILIEUSTUDIEBUREAU SAMSON

Vosselarestraat 7
9850 Deinze (Landegem)
T 09 328 58 54
info@ems-advies.be

Tijdens de zomervakantie...

Van 1 juli tot 6 augustus is het EMS team gespreid in verlof. De eerste twee weken van juli is het kantoor dan ook gesloten, tijdens die periode kan Yannick wel nog gecontacteerd worden. Het EMS team wenst u fijne zomermaanden en een deugddoend verlof toe.

Verkoop en verhuur

  • Energieprestatiecertificaat (EPC)
  • Attesten technische keuringen
  • Plaatsbeschrijvingen

Bij de verkoop van een woning of vastgoed, dient u verschillende documenten te bezitten. EMS is hierbij uw uitgesproken partner. Snel en vertrouwelijk.

Bij uitvoering en opmaak van deze documenten, wordt in overleg een plaatsbezoek besproken. Hierbij trachten we steeds om alle gevraagde aspecten op hetzelfde ogenblik te laten plaatsvinden. Na het plaatsbezoek worden de betreffende documenten snel en vertrouwelijk bezorgd.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

De Europese richtlijn 2002/91/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16/12/2002, betreffende de energieprestaties van gebouwen, legt op dat zowel voor nieuwbouw van woningen, kantoren en schoolgebouwen als voor de verkoop en verhuur van bestaande woningen een energieprestatiecertificaat moet worden opgemaakt. Ook bepaalde publieke gebouwen groter dan 1000 m² dienen over een energieprestatiecertificaat te beschikken en dienen dit uit te hangen op een voor het publiek zichtbare plaats.

Het energieprestatiecertificaat legt geen eisen op aan het gebouw maar informeert de eigenaars en de gebruiker over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast dient een energieprestatiecertificaat ook een opsomming van energiebesparende maatregelen te bezitten.

Wenst u voor een bepaald gebouw een energieprestatiecertificaat te verkrijgen, dan kunt u ons hiervoor gerust contacteren. Afhankelijk van het type en grootte van het gebouw, kunnen we u toepasselijke voorstellen overhandigen.

Technische keuringen

Meerdere onderzoeken en controles kunnen worden aangeboden op basis van de ter zake geldende wets‐ en reglementaire bepalingen en technische voorschriften. De door ons meest uitgevoerde controles en onderzoeken hebben betrekking op de elektrische installaties voor residentiële of industriële toepassingen, en op recipiënten zoals stookolietanks.

Echter ook andere onderzoeken en controles vormen een mogelijkheid. Zo bijvoorbeeld het opmaken van een asbestinventarisatie, uitvoeren van geluids‐ en thermografische metingen, … .

Heeft u nood aan een bovenvermelde keuring, of een ander type keuring, neem dan zeker contact met ons op.

Plaatsbeschrijvingen

Wie een pand koopt of verhuurt, of wie (ver)bouwt, heeft er alle belang bij om een correcte plaatsbeschrijving te laten uitvoeren. De plaatsbeschrijving dient de toestand van een onroerend goed op een bepaald tijdstip weer te geven. Hiervoor levert EMS omstandige en nauwkeurige verslagen.

Het uitvoeren en opmaken van een plaatsbeschrijving wordt, los van eventuele wettelijke bepalingen, aanbevolen bij:

  • Aanvang van een huurcontract. Dit om discussies op het einde van een huurperiode te vermijden;
  • Bij aanvang van bouwwerken voor de relevante risicozone en invloedssfeer. Meestal is dit beperkt tot de aangrenzende eigendommen of lokalen.
  • Bij verkoopsovereenkomst om een totale inventarisatie van het te koop aangeboden pand op te maken.
  • Bij het einde van het huurcontract of bouwwerken.